बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१२

Maruti Stotra


http://www.amazon.com/gp/product/1594773378/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1594773378&linkCode=as2&tag=httppshinde2h-20&linkId=QC2UMVMR2LSLV3Y5
HANUMAN
Maruti Stotra is a 17th century stotra, composed in Marathi Language. It is believed that written by Saint 'Samarth Ramdas' in 17th century. It is a compilation of praiseful verses that describe the many aspects and virtues of Maruti or Hanuman.

भीमरूपी महारुद्रा वज्रहनुमान मारुती ।
वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना   || १ ||
अर्थ :
हे हनुमंता, आपण भीमरूप , महारुद्र ,वज्र हनुमान , मारुती, वनाचे शत्रू, माता अंजनीचे पुत्र , प्रभू रामचंद्रांचे दूत आणि प्रभंजन आहात.

महाबळी प्राणदाता सकला उठवी बळे |
सौख्यकारी दुखहारी धूर्त वैष्णव गायका || २ ||
अर्थ:
हे हनुमंता , आपण महाबळी आणि प्राणदाता असून झोपलेल्यांना जबरदस्तीने उठवता .आपण लोकांना सुख देणारे असून लोकांच्या दुखाचे हान करणारे आहात .आपण धूर्त , विष्णुस्वरूप आणि उत्तम गाणारे आहात .

दीनानाथा हरीरूपा सुंदरा जगदंतरा |
पातालदेवातहान्ता भव्यासिंदूर लेपना || ३ ||
अर्थ :
हे हनुमंता , आपण दिनानाथ , हरिरूप , अतिशय सुंदर असून सर्व जगताच्या अंतर्यामी आहात. अहिरावण आणि महिरावण या पाताळातील देवतांना आपण ठार केलेत. आपल्या सर्वांगाला शेंदूर लावल्यावर आपण भव्य दिसता.

लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथ पुरातना |
पुण्यवंता पुण्याशीला पावना परितोषका || ४ ||
अर्थ :
हे हनुमंता , आपण लोकनाथ आहात , जगन्नाथ आहात आणि प्राणनाथ हि आहात.आपण पुण्यवंत , पुण्यशील आणि पवित्र असून भक्तांना तृप्त करता .

ध्वजांगे उचली बाहो , आवेशे लोटला पुढे |
कालाग्नी कालारुद्रग्नी देखता कापती भये || ५ ||
अर्थ:
रामचंद्रांचा विजयी ध्वज आपल्या हातात धरून आपण मोठ्या आवेशात सर्व सैन्याच्या पुढे निघालात . आपले हे रौद्र रूप पाहून कालाग्नी आणि कालारुद्रग्नी देखील आपण मरणार या भीतीने थरकाप कपू लागतात.


Listen maruti stotra online here:


ब्रम्हांडे माईलि नेणो आवळे दंतपंगती |
नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाला भृकुटी ताठील्या बळे || ६ ||
अर्थ :
हे हनुमंता , युद्धप्रसंगी रागाच्या भरात आपण जेव्हा दात-ओठ खाता तेव्हा सगळे ब्रम्हांड आपल्या मुखात मावेल असे वाटू लागते .क्रोधाने आपण आपल्या संतप्त नेत्रातून जणू तांबड्या ज्वाला बाहेर पडत असतात .

पुच्छ ते मुरडिले माथा किरीटी कुंडले बरी |
सुवर्ण काटीकासोटी घंटा किंकिणी नागरा || ७ ||
अर्थ:
आपण आपली शेपटी व्यवस्थित वळवून मस्तकाजवळ आणून ठेवली आहे . या शेपटीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या मस्तकावरील मुकुट आणि कानातील कुंडले शोभून दिसतात . आपल्या कमरेला सोन्याची कौपिन झळकते आहे, तर चरणांमध्ये असलेल्या नुपुरांमधील घंटा चालताना किणकिण वाजत असतात.


ठकारे पर्वताऐसा नेटका सडपातळू |
चपलांग पाहता मोठे महाविदुलतेपरी ||८ ||
अर्थ:
हे हनुमंता , आपण मुळात सडपातळ असून आपले शरीरसौष्ठव प्रमाणबद्ध आहे . मात्र युद्धासमयी आपण जेव्हा विराट रूप धारण करतात तेव्हा एखादा पर्वतच समोर उभा ठाकला आहे असे वाटू लागते . एखाद्या विदुल्तेप्रमाणे आपले शरीर चपळ आहे .

कोटीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे |
मंद्राद्रीसारखा द्रोणू क्रोधे उत्पतीला बाले ||९ ||
अर्थ :
आपल्या लीलाचारीत्रात आपल्या उड्डाणाचे असंख्य प्रसंग आहेत आणि नाना प्रकार आहेत . विशेषःत लक्ष्मण बेशुद्ध पडल्यावर आपण उत्तरेकडे झेपावालात तेव्हा रागाच्या भरात मंदाराचलासारखा द्रोणागिरी पर्वत आपण मुळासकट उपटून काढला तो प्रसंग मोठा विलक्षण म्हणावा लागेल .

आणिला मागुती नेला, आला गेला मनोगती |
मनासि टाकिले मागे , गतीसी तुलना नसे || १० ||
अर्थ :
आपले आश्चर्य हे कि , आपण लंकेत आणलेला द्रोणागिरी पर्वत परत उत्तरेकडे जागेवर नेऊन ठेवला .दोन वेळा आपण उत्तरेचा प्रवास मनाच्या चपळाईने केला. वस्तुतः ज्यांनी आपली गती मनाला मागे टाकणारी आहे . त्यामुळे आपल्या गतीशी तुलना करता येईल अशी एकही वस्तू जगात नाही.

अणूपासोनी ब्रम्हांडा एवढा होत जातसे |
तयासी तुलना कोठे मेरुमांदार धाकुटे || ११ ||
अर्थ :
हे हनुमंत , आपण अणूपासून ब्रम्हान्डाएवढे मोठे होत जाता . आपल्या या विशाल रुपाला तुलनाच नाही .विशालातेबद्दल प्रसिद्ध असलेले मेरू आणि मंदार हे पर्वत आपल्यापुढे चिमुकले वाटू लागतात .

ब्रम्हान्डाभोवते वेढे वज्रपुच्छे करू शके |
तयासी तुलना कैंची ब्रम्हांडी पाहता नसे || १२ ||
अर्थ :
हे हनुमंत , आपण वज्रपुच्छे एवढे लांब होऊ शकते कि , त्या द्वारे अवघ्या ब्रम्हांडाला गुंडाळता येईल. अशा परिस्थितीत संपूर्ण ब्रम्हांडात असा एकही पदार्थ शोधून सापडणार नाही , कि ज्याच्याशी आपल्या वाज्रपुच्छाची तुलना करता येईल.

आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सुर्यामंडला |
वाढता वाढता वाढे भेदिले शुण्यमंडला || १३ ||
अर्थ :
हे भगवंता , आपणास पाळण्यात ठेवून अंजनिमाता बाहेर गेली असता आपण आरक्तवर्ण सूर्यबिंब पाहिले. फळ समजून आपण ते गिळले . सूर्यबिंब गिळण्यासाठी आपल्याला खूप मोठे व्हावे लागते . मोठे होत असताना आपण वाढत वाढत सूर्यमंडळ ग्रासून टाकले.

धनधान्य पशुवृद्धी पुत्रपौत्र समग्रही |
पावती रुपविद्यादी स्तोत्रपाठेकारुनिया || १४ ||
टीप:हा श्लोक मूळ मारुती स्तोत्र मध्ये नाही.


भूतप्रेतसमंधादि रोगव्याधी समस्तही |
नासतीतुटती चिंता आनंदे भीमदर्शने ||१४ ||
अर्थ :
हे हनुमंता, आपल्या भव्य दर्शनाचा लाभ असा विलक्षण आहे कि त्या द्वारे सर्व शारीरिक आणि मानसिक आजर सर्व प्रकारची काळजी एवढेच नव्हे तर भूत , प्रेत, समंध यांच्याद्वारे होणारा त्रास कायमचा नाहीसा होऊन भक्ताला आनंदाची प्राप्ती होते.

हे धरा पंधराश्लोकी लाभली शोभली बरी |
दृढदेहो निसंदेहो संख्या चंद्रकलागुणे || १५ ||
अर्थ :
हे हनुमंता, हे पंधरा श्लोक म्हणजे चंद्राच्या प्रतिपदा ते पौर्णिमा अशा पंधरा कला आहेत .पंधरा श्लोकांद्वारे आपण केलेले हे स्तवन आम्हाला चांगले लाभदायी ठरले.त्यामुळे आमचे शरीर सुदृढ झाले आणि मन निशंक झाले.
.
रामदासी अग्रगण्यू कापिकुळासी मंडणू |
रामरूपी अंतरात्मा दर्शने दोष नसती || १६ ||
अर्थ :
हे हनुमंता, समस्त रामभक्तांमध्ये आपण सर्वश्रेष्ठ आहात .आपल्यामुळे वानराकुळाला प्रतिष्ठा मिळाली . आपण रामस्वरूप असून सर्वांच्या अंतर्यामी आहात . आपल्या दर्शनाने समस्त दोषांचा परिहार होतो.

इति श्री रामदासकृतम् संकटनिरसनम् नाम मारुतीस्तोत्रम् संपूर्णम् ||
अर्थ :
अशाप्रकारे समर्थ रामदासांनी रचलेले आणि संकटांचे निरसन करणारे हे मारुतिस्तोत्र येथे संपूर्ण झाले .

३ टिप्पण्या:

anvidh k म्हणाले...

Jai Hanuman. Thank you for sharing the informative blog. It is indeed wonderful to read and useful. Read hanuman chalisa.

Jyothi Sree म्हणाले...

Jai Hanuman.Hi Friends,
I think "HANUMAN JI" is most powerful god in universe.
I pray to "HANUMAN JI" for long and happy life of every good person in world.
Reading hanuman chalisa will give you success.

Gurpreet Singh म्हणाले...

Great Blog..!!! One can also Download or listen complete Hanuman stotra here.

Quote Of the Day

You Are Not A Human On A Spiritual Journey.
You Are A Spirit On A Human Journey.
Pierre Teilhard de Chardin